Posted on

ผู้หญิงถึงจุดสุดยอด..ยาก

ผู้หญิง 1 ใน 3 มีปัญหาเรื่องการถึงจุดสุดยอด 80เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถึงจุดสุดยอดได้ด้วยเซ็กส์แบบสอดใส่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการกระตุ้นคลิตอริส หรือจี-สปอต บางคนขาดอารมณ์ทางเพศจนถึงระดับที่เป็นปัญหา ควรปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเข้าข่ายอาการที่เรียกว่า FSD หรือ Female sexual dysfunction ซึ่งต้องบำบัดด้วยยาหรือฮอร์โมน และบางราย อาการไร้อารมณ์ทางเพศ อาจเป็นส่วนหนึ่งของโรคไทรอยด์ เบาหวาน หรือโรคเครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *