Posted on

โซฟาพาเพลิน

ระหว่างเตียงที่อ่อนนุ่ม แต่บรรยากาศเดิมๆ หากเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องรับแขก ใช้ผ้าผืนใหญ่นุ่มๆ สักผืนคลุมโซฟาเอาไว้ เปลี่ยนหลอดไฟให้ได้แสงไฟที่สีแปลกตา เปิดเพลงคลอเบาๆ เพื่อสร้างอารมณ์ใหม่ๆ อาจใช้กลิ่นเทียนหอมช่วยสร้างอารมณ์ของคุณทั้งคู่ไปด้วยก็ได้ รับรองจะลืมเตียงไปเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *